top of page
Barns rättigheter när de är med om undersökningar och behandlingar

En ny standard baserad på FNs barnkonvention är framtagen av den internationella arbetsgruppen iSUPPORT, för att påminna sjukvårdspersonal om barns rättigheter när de är med om undersökningar och behandlingar. Den består av två dokument; ett som riktar sig till sjukvårdspersonal och ett som riktar sig till barn och deras vårdnadshavare. I dokumenten används det övergripande begreppet ”sjukvårdsprocedurer” för undersökningar och behandlingar, det kan till exempel röra sig om läkar- eller sjuksköterskebesök, blodprover, injektioner, kroppsundersökningar, otoskopi, röntgen osv.

Idén till standarden kom ursprungligen från en ungdom från Storbritannien, Katie, som hade negativa erfarenheter av att inte få ha inflytande, och av att bli fasthållen i samband med undersökningar och behandlingar under uppväxten (läs mer om bakgrunden på iSUPPORTs hemsida). Katie kontaktade Lucy Bray, en forskande sjuksköterska från Edge Hills Universitet i Storbritannien, som sedan tog initiativ till ”iSUPPORT”, en akronym som står för: International collaborative standards to SUpport Paediatric Patients during clinical prOcedures, Reducing harm and establishing Trust.

iSUPPORT är en grupp på 51 personer bestående av vårdpersonal, forskare, ungdomar, föräldrar, barnrättsspecialister, psykologer och ungdomsarbetare, som alla brinner för barns välbefinnande i deras hälso- och sjukvårdskontakter.

Under 2021 har gruppen träffats digitalt för att utveckla en rättighetsbaserad standard för barn (I enlighet med Barnkonventionen definieras barn enligt denna standard som personer från 0 till 18 år). I gruppen ingår sex forskande sjuksköterskor från Sverige. Standarden har diskuterats med barn, unga och föräldrar i olika sammanhang. Enkäter har också skickats ut vid två olika tillfällen för att samla in synpunkter om innehåll och formuleringar från barn, föräldrar/vårdnadshavare samt från hälso- och sjukvårdspersonal. Svar har inkommit från 17 länder från olika delar av världen, däribland Sverige och Norge. I december 2022 lanserades standarden offentligt. En översättning och kulturanpassning till svenska förhållanden har genomförts i samarbete med NOBAB, och den svenska översättningen publicerades i maj 2023.

Syftet med standarden är att slå fast att barn har rätt att få vara delaktiga i beslut om hur undersökningar och behandlingar ska göras, att de har rätt att få stöd under tiden och att fasthållning ska undvikas. Det centrala i beslut som rör sjukvårdsprocedurer ska enligt standarden, vara barnets bästa både på kort och lång sikt.

Du hittar den svenska översättningen av standarden via denna länk.

iSUPPORTs hemsida finner du mer information, artiklar och filmer om standarden.

bottom of page