Litteraturtips
Böcker

Detta fördjupningsmaterial önskar bidra till en ökad förståelse för hur barnkonventionen och patientlagen relaterar till barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa. Det vänder sig till dig som arbetar med barnets rätt på olika sätt. 

Länk till beställning

Aktuella avhandlingar

Mariela Acuña Mora 

Patient empowerment during the transition to adulthood in young persons with chronic conditions 

Länk: https://gup.ub.gu.se/publication/300949 

Britt-Mari Gilljam, universitetslektor 

Barns delaktighet i pediatrisk vård - perspektiv, erfarenheter och möjligheter till förändring utifrån barn med långvarig sjukdom. 

Länk: https://www.avhandlingar.se/avhandling/41ce9291c3/

Elin Hjort, specialistsjuksköterska inom barn och ungdom 

Parents' advice to healthcare professionals working with children who have spinal muscular atrophy 

Länk: https://www.esh.se/om-hogskolan/anstallda/2017-01-31-elin-hjorth.html 

Miriam Pettersson, barnläkare och neonatolog 

Routine procedures in the care of the full-term newborn 

Länk: http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1507569&dswid=6832 

Carina Sjöberg, specialistsjuksköterska inom  anestesi 

Barncentrerat förhållningssätt i perioperativ vård 

Länk: https://www.avhandlingar.se/avhandling/b5bdbb0cad/ 

NOBAB

NOBAB Sverige är en självständig ideell förening som arbetar för barns och ungas rättigheter och behov inom hälso- och sjukvård.
Föreningen ingår i ett Nordisk nätverk för barn och ungas rätt och behov inom hälso- och sjukvård  (Nordic network for children's rights and needs in health care) som bildades 1980.
NOBAB Sverige tillhör även ett europeiskt nätverk som arbetar för barns rättigheter inom sjukvård (EACH).

Organisationsnummer: 815201 - 3242

Fakturaadress: NOBAB Sverige

c/o Camilla Nordström

Bragevägen 32 B

182 64 Djursholm

Kontakt: info@nobab.se

© 2020 NOBAB